Shankar Shambhu

Shankar Shambhu, India, 25 June 1976

  • Genre: Action
  • Director: Chand